เพิ่มรายการลา

ผู้ดูแลระบบหลังบ้านหรือผู้ที่มีสิทธิเข้าถึงระบบหลังบ้านสามารถเพิ่มบันทึกรายการลาให้กับพนักงานได้

วิธีเพิ่มบันทึกรายการเป็นชั่วโมงให้กับพนักงาน

วิธีเพิ่มบันทึกรายการเป็นวันให้กับพนักงาน

เพิ่มรายการลาให้กับพนักงาน

 • เลือกไอคอน “เพิ่มรายการ”

 • เลือก “บันทึกรายการลา”

 • เลือกรายชื่อพนักงานที่ต้องการทำรายการ

 • เพิ่มบันทึก “การลา” ให้กับพนักงาน โดยใส่รายละเอียดดังต่อไปนี้

 • อัพโหลดรูปภาพประกอบการลา

 • เลือกประเภทรายการลา ที่ต้องการลาให้กับพนักงาน

 • ระบุประเภทของเวลา ที่ต้องการลา (ลาเป็นวัน,ลาเป็นชั่วโมง)

 • ระบุรายละเอียดของรายการ (วันเริ่มต้นและสิ้นสุดการลา)

 • ระบุเหตุผล (ระบุเหตุการลาของพนักงาน)

 • ตรวจสอบรายละเอียดเลือก “เพิ่มบันทึก”

 • บันทึกรายการเรียบร้อยแล้ว

Last updated