รายงานบันทึกการทำงานล่วงเวลา

รายงานบันทึกการทำงานล่วงเวลา

  • เลือก “กลุ่มผู้ใช้”

  • เลือกวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดข้อมูล

  • เลือกประเภทไฟล์ “บันทึกการลา”

  • การเเสดงผล

  • แสดงรายการทั้งหมด (เเสดงรายการลาทั้งหมดที่ขอเข้ามาและที่มีผล)

  • แสดงเฉพาะรายการที่มีผลในช่วงวันที่กำหนด (เเสดงรายการที่มีผลในช่วงเวลาที่เลือก)

  • แสดงเฉพาะรายการที่มีเพิ่มในช่วงวันที่กำหนด (เเสดงรายการที่เพิ่มเข้ามาในเวลาที่เลือก)

  • เลือกข้อมูลเรียบร้อยแล้วเลือก “Export”

Last updated