รายงานบันทึกการลา

รายงานบันทึกการลา

 • เลือก “กลุ่มผู้ใช้”

 • เลือกวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดข้อมูล

 • เลือกประเภทไฟล์ “บันทึกการลา”

 • การเเสดงผล

 • แสดงรายการทั้งหมด (เเสดงรายการลาทั้งหมดที่ขอเข้ามาและที่มีผล)

 • แสดงเฉพาะรายการที่มีผลในช่วงวันที่กำหนด (เเสดงรายการที่มีผลในช่วงเวลาที่เลือก)

 • แสดงเฉพาะรายการที่มีเพิ่มในช่วงวันที่กำหนด (เเสดงรายการที่เพิ่มเข้ามาในเวลาที่เลือก)

 • เลือกข้อมูลเรียบร้อยแล้วเลือก “Export”

รายงานบันทึกการลา (กรณีที่ได้มีการคืนค่าวันลาไปเเล้ว)

 • เลือกรายละเอียดที่ต้องการข้อมูล

 • ใส่เครื่องหมายถูกที่ "รายการที่คืนค่าเเล้ว" : รายงานที่ออกมาจะเป็นประวัติการลาก่อนการคืนค่าวันลาเร่ิมต้นของพนักงาน

 • กด Export

รายการบันทึกการลา เเบบเเสดงสถานะ

 • เลือกรายละเอียดที่ต้องการข้อมูล

 • เลือกสถานะที่ต้องการข้อมูล "อนุมัติ" หรือ "รออนุมัติ"

 • กด Export

Last updated