รายงานบันทึกปรับปรุงเวลา

รายงานบันทึกปรับปรุงเวลา

  • เลือก “กลุ่มผู้ใช้”

  • เลือกวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดข้อมูล

  • เลือกประเภทไฟล์ “บันทึกปรับปรุงเวลา”

  • รายงานประวัติการปรับปรุงเวลา

  • รายการรออนุมัติ

  • รายการอนุมัติแล้ว

  • รายการถูกปฏิเสธ

  • ทุกสถานะ

  • เลือกข้อมูลเรียบร้อยแล้วเลือก “Export”

Last updated