กำหนดประเภทพนักงาน

เป็นการระบุประเภทของพนักงานเป็น "รายวัน" และ "รายเดือน"

การระบุประเภทของพนักงานเป็นรายวันหรือรายเดือนจะมีผลการต่อแสดงอัตราโอทีในรายงานประเภท All Sum

Last updated