All Sum (รายงานแบบสรุป)

All Sum report เป็นรายงานที่คำนวณชั่วโมงการทำงาน, การทำงานล่วงเวลา, การลา โดยรายงานฉบับมีฟังก์ชันการตั้งค่าที่หลากหลาย และอิสระในการใช้งาน

การเลือกลุ่มผู้ใช้งาน

  • เลือกกลุ่มผู้ใช้ก่อนเลือกประเภทรายงาน เพื่อออกรายงานตามความต้องการ หากต้องการเลือกเป็นรายบุคคลให้เลื่อนลงไปด้านล่างสุด

  • เมื่อเลือกกลุ่มผู้ใช้เรียบร้อยให้เลือกประเภทรายงาน

  • เลือก ” วันเริ่มต้น ” และ ” วันสิ้นสุด ” เพื่อกำหนดขอบเขตช่วงเวลาของรายงาน

ตั้งค่าหน้ากระดาษ

ตั้งค่ารายละเอียดค่าจ้างเพิ่มเติม

ตั้งค่าสำหรับการคำนวณเพิ่มเติม

ปรับแต่งรูปแบบรายงาน

การคำนวณทำงานล่วงเวลา

การตั้งค่าประเภทพนักงานมีผลในการคำนวณทำงานล่วงเวลาเนื่องจากระบบตั้งค่ามาตรฐานไว้ที่การคำนวณทำงานล่วงเวลาพนักงานแบบรายเดือน หากไม่มีการแยกประเภทพนักงานสามารถเข้าไปตั้งค่าที่สองฟังก์ชันนี้

การปัดเศษข้อมูลการลา

  • การแสดงผลปัดเศษตามหลักคณิตศาสตร์แต่คำนวณด้วยค่าจริง

  • ใช้สำหรับการคำนวณโดยไม่ปัดเศษขึ้นหรือลง

  • ใช้สำหรับการคำนวณโดยปัดเศษขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์

  • ใช้สำหรับการคำนวณโดยปัดเศษขึ้นเสมอ

  • ใช้สำหรับการคำนวณโดยปัดเศษลงเสมอ

ตารางสรุปการปัดเศษ

ความแตกต่างระหว่าง มาตรฐาน กับ ปัดเศษขึ้น

จากช่อง “ รวม ” ผลลัพท์การรวมของทั้งสองแตกต่างกัน เพราะแบบมาตรฐานมีแสดงผลที่ปัดเศษขึ้น แต่ค่าที่ใช้คำนวณยังคงเป็นค่าที่ไม่ปัดเศษ

เลือกรูปแบบการคำนวณ

รูปแบบการคำนวณมีผลอย่างมากในการใช้งานเนื่องจากเป็นสูตรตั้งต้น ในการคำนวณว่าพนักงานคนนั้นจะใช้รูปแบบเวลาใดในการคำนวณ หากกลุ่มพนักงานมีรูปแบบเวลาทั้ง 2 แบบให้เลือก “ คำนวณจากกะทำงาน “ ระบบจะคำนวณทั้งสองแบบ

กำหนดสีของข้อมูล

คลิกแสดงแทบกำหนดสี เพื่อตั้งค่าสีของข้อมูล

Last updated