สร้างโปรไฟล์มาตรฐาน

คือการสร้างรูปแบบเวลาเข้า-ออกงานขององค์กร อย่างเช่น พนักงานออฟฟิศ มีรูปแบบการเข้างานเวลา 8:00-18:00 น. วันหยุดประจำสัปดาห์ คือวันเสาร์อาทิตย์ หรือ พนักงานฝ่ายผลิต มีรูปแบบการเข้างานเวลา 8:00-17:00 น.

 • เลือก icon “โปรไฟล์มาตรฐาน”

 • เพิ่มโปรไฟล์ใหม่

 • กำหนดชื่อโปรไฟล์พนักงาน

 • กำหนดเวลาเข้า - ออกงาน

 • กำหนดเงื่อนไข “การเข้างานเกินเวลา”

  • นับสายตั้งแต่นาทีเเรก

  • อนุโลมไม่เกินเวลาที่กำหนด

  • เวลาเข้างานแบบยืดหยุ่น

 • กำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์

 • รูปแบบวันลาหยุดชดเชย

 • กำหนดสิทธิวันลาที่ได้พนักงานได้รับ

ผู้ใช้งานสามารถกำหนดสิทธิ์เริ่มใช้การลาได้

 • วันเเรกที่เร่ิมทำงาน

 • วันเเรกที่บรรจุเป็นพนักงานประจำ

ยกยอดสะสมวันลาที่เหลืออยู่ ณ ปลายปี?

กรณีอนุญาตให้พนักงานยกยอดวันลาสะสมคงเหลือเพื่อไปรวมกับปีหน้าให้เลือก "ใช่" ยกไม่มีการยกยอดให้เลือก "ไม่ใช่"

เมื่อกรอกรายละเอียดข้อมูลเรียบร้อยแล้วกด “ตรวจสอบข้อมูล” แล้วก็กด “บันทึกข้อมูล”

Last updated