การตั้งค่าทั่วไป

เลือก “ตั้งค่าทั่วไป”

เลือกพนักงาน “สามารถเลือกพนักงานทั้งหมด” หรือ “เลือกเฉพาะกลุ่มพนักงาน” ที่ต้องการเปลี่ยนเเปลงข้อมูลเท่านั้น

รายละเอียดทั่วไป

เวลาเข้างานปกติ

 • ผู้ใช้งานสามารถเลือกเปลี่ยนเวลาเข้างานได้ตามที่กำหนด

 • เมื่อกำหนดเวลาเข้างานเรียร้อยแล้วกด “ตกลง”

ลากำหนดเอง

เป็นรายการลาที่ผู้ใช้งานสามารถกำหนด “วันลา” ที่ต้องการได้ในระบบหลังบ้าน ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนเเปลงข้อมูลได้ตามรายละเอียด

1.จำนวนสิทธิวันลาที่ได้รับ 2.หน่วยระยะเวลาการลาขั้นต่ำ

 • ไม่เปลี่ยนเเปลง (ยึดตามข้อมูลการตั้งค่าก่อนหน้านี้)

 • อนุญาตให้ลาเป็นชั่วโมงได้

 • อนุญาตให้ลาเป็นวันเท่านั้น

3.เพิ่มวันลา ณ ปีปฏิทินใหม่

 • ไม่เปลี่ยนเเปลง (ยืดตามข้อมูลการตั้งค่าก่อนหน้านี้)

 • ไม่ (ไม่คืนค่าเมื่อเริ่มรอบปีการทำงานใหม่)

 • ใช่ (คืนค่าเมื่อเร่ิมรอบปีการทำงานใหม่)

4.รายการลาคงเหลือ เปลี่ยนเเปลงวันลา “ใส่จำนวนตัวเลขวันลาที่ต้องการ”

5.จากรายการ “ข้อ 4”จะให้มีผล

 • เพิ่มจากจำนวนเดิม

 • เเทนที่จำนวนเดิม

 • ลบจากจำนวนเดิม

 • ลบชั่วโมงให้เป็นศูนย์

6.เมื่อใส่รายละเอียดเรียบร้อยแล้วกด “ตกลง”

จำนวนวันลาต่อปี

เปลี่ยนเเปลงวันลาที่พนักงานได้รับต่อปี 1.ระบุจำนวนวันลาที่ต้องการเปลี่ยนเเปลง 2.เมื่อกำหนดเรียบร้อยแล้วกด “ตกลง”

จำนวนวันลาคงเหลือ

ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนเเปลงจำนวนวันลาคงเหลือประเภทต่างๆให้กับพนักงานได้ 1.เลือกวันลาที่ต้องการเปลี่ยนเเปลงข้อมูลโดยการ “ระบุตัวเลขที่ทำการเปลี่ยนเเปลง”

 • เพิ่มจากจำนวนเดิม

 • เเทนที่จำนวนเดิม

 • ลบจากจำนวนเดิม

2.เรียบร้อยแล้วกด “ตกลง”

จำนวนวันลา ยกยอดสะสม

ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนเเปลงยอดวันลา ที่สามารถยกยอดได้

1.เลือกประเภทรายการลาที่ต้องการเปลี่ยนเเปลงข้อมูล

 • ไม่เลือก (ไม่เปลี่ยนเเปลงข้อมูล)

 • ใช้วันลาต่อปี (ตามจำนวนวันลาที่กำหนดเมื่อก่อนหน้านี้)

 • กำหนดเอง (ระบุวันลาที่ต้องการกำหนดให้ยกยอดวันลาได้)

วันลาหยุดชดเชย

ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนเเปลงวันลาหยุดชดเชยของพนักงานได้

1.กำหนดรูปแบบ

 • บังคับหยุดในวันทำงานถัดไป (เมื่อวันหยุดประจำสัปดาห์ตรงกับวันหยุดประจำปี)

 • สะสมเป็นวันหยุดชดเชย (เมื่อวันหยุดประจำสัปดาห์ตรงกับวันหยุดประจำปีให้สะสมเป็นวันหยุดชดเชย)

2.เมื่อเลือก “สะสมเป็นวันหยุดชดเชย” กำหนดให้

 • กำหนดจำนวนวันเอง (ระบุจำนวนวันที่ข้อ 3)

 • คำนวนจำนวนวันทั้งปี

 • จำนวนจำนวนวันหลังจากวันนี้

3.จำนวนวันลาหยุดชดเชย (คงเหลือ)

 • ระบุตัวเลขที่ต้องการ

4.เรียบร้อยแล้วกด “ตกลง”

สถานะของพนักงาน

ผู้ใช้งานสามารถกำหนดสถานนะของพนักงานได้

1.เลือกสถานะของพนักงาน

 • ใช้งานปกติ

 • ระงับการใช้งาน

 • ลบพนักงานออกจากบริษัท

2.เรียบร้อยแล้วกด “ตกลง”

ลบรายการจากระบบ

ผู้ใช้งานสามารถ “ลบรายการ” ออกจากระบบได้

1.เลือกวันที่ ที่ต้องการลบรายการ

2.เลือกประเภทรายการลาที่ต้องการลบ

3.ระบุรหัสยืนยัน 6 ตัว (998065)

4.เรียบร้อยแล้วกด “ตกลง”

Last updated