Big Screen

คือการดูสรุปข้อมูลในวันนี้

เลือก ไอคอน “Big Screen”

ระบบจะเปิดหน้า BigScreen โดยจะให้ผู้ใช้งานใส่ “รหัส Big Screen”

วิธีการดูรหัส Big Screen

เลือก “แก้ไขผู้ใช้”

เลือกรหัส Big Screen 1 นำรหัสมาใส่ในหน้า Big Screen 2.กดปุ่ม “ตกลง”

Last updated