สำรองข้อมูลก่อน “คืนค่าวันลา” ให้กับพนักงาน

ก่อนที่จะทำการคืนค่าให้กับพนักงาน ผู้ใช้งานควรสำรองข้อมูลดังต่อไปนี้ก่อนที่จะทำการคืนค่าให้พนักงาน

  1. บันทึกการลา ที่อนุมัติเเล้ว ช่วงเวลาเริ่มตั้งแต่ต้นปีการทำงาน

  2. บันทึกการลา ที่รออนุมัติเเล้ว ช่วงเวลาเริ่มตั้งแต่ต้นปีการทำงาน

  3. จำนวนวันลาคงเหลือ

  4. จำนวนวันลาที่ใช้ไป

วิธีสำรองข้อมูล

1. ไปที่เมนู "รายงาน"

รายงานบันทึกการลา ที่อนุมัติเเล้ว ช่วงเวลาเริ่มตั้งแต่ต้นปี

1.การทำงานเลือกกลุ่มผู้ใช้งาน ที่ต้องการสำรองข้อมูล 2.กำหนดวันที่เริ่มต้น สิ้นสุดข้อมูลที่ต้องการ 3.เลือกประเภทไฟล์ (ประเภทรายงาน) เลือก “บันทึกการลา” 4.การแสดงผล เลือก “แสดงรายการทั้งหมด” 5.สถานะ “อนุมัติ” 6.กด Export

รายงานบันทึกการลา ที่รออนุมัติเเล้ว ช่วงเวลาเริ่มตั้งแต่ต้นปีการทำงาน

1.เลือกกลุ่มผู้ใช้งาน ที่ต้องการสำรองข้อมูล 2.กำหนดวันที่เริ่มต้น สิ้นสุดข้อมูลที่ต้องการ 3.เลือกประเภทไฟล์ (ประเภทรายงาน) เลือก “บันทึกการลา” 4.การแสดงผล เลือก “แสดงรายการทั้งหมด” 5.สถานะ “รออนุมัติ” 6.กด Export

รายงานจำนวนวันลาคงเหลือ

1.เลือกกลุ่มผู้ใช้งาน ที่ต้องการสำรองข้อมูล 2.เลือกประเภทไฟล์ (ประเภทรายงาน) เลือก “จำนวนวันลาคงเหลือ” 3.รายงานที่จะให้แสดงในรายงานเพิ่มเติม “วันที่เริ่มเข้าทำงานวันแรก/วันที่เริ่มงานเป็นพนักงานประจำ” (เเล้วแต่การนำข้อมูลไปใช้) 4.กรณีมี “ลากำหนดเอง” ให้เลือกข้อมูลนี้ด้วย 5.กด Export

รายงานวันลาที่ใช้ไป

1.เลือกกลุ่มผู้ใช้งาน ที่ต้องการสำรองข้อมูล 2.กำหนดวันที่เริ่มต้น สิ้นสุดข้อมูลที่ต้องการ 3.เลือกประเภทไฟล์ (ประเภทรายงาน) เลือก “วันลาที่ใช้ไป” 4.รายงานที่จะให้แสดงในรายงานเพิ่มเติม “วันที่เริ่มเข้าทำงานวันแรก/วันที่เริ่มงานเป็นพนักงานประจำ” (เเล้วแต่การนำข้อมูลไปใช้) 5.กรณีมี “ลากำหนดเอง” ให้เลือกข้อมูลนี้ด้วย 6.กด Export

การสำรองข้อมูลดังกล่าวนั้น เพื่อกันการผิดพลาดของข้อมูล ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข้อมูลก่อนการคืนค่าย้อนหลังได้หากมีพนักงานเกิดข้อสงสัยในรายละเอียด

Last updated