วิธีการเพิ่มพิกัดสถานที่

เลือก “เพิ่มพิกัดสถานที่ใหม่”

บันทึกภาพถ่ายสถานที่

กดใช้ภาพถ่าย

เลือก “รายละเอียด”

พิมพ์ชื่อสถานที่ใหม่

กด “เพิ่ม”

กดบันทึกเวลาทำงาน

Last updated