บันทึกเวลาทำงาน TimeMint

1.เลือกบันทึกเวลาที่คุณต้องการ

2.เลือกรูปแบบการบันทึกเวลาทำงาน

วิธีการบันทึกเวลาทำงานด้วย ป้าย QR CODE สถานที่

สเเกนป้าย QR Code สถานที่

วิธีการบันทึกเวลาทำงานด้วยพิกัดสถานที่ (GPS)

เลือกชื่อพิกัดที่ต้องการบันทึกเวลาทำงาน

เลือกการบันทึกเวลาทำงาน (เข้าหรือออก)

วิธีการบันทึกเวลาทำงานด้วยสัญญาณ Beacon

เลือกสัญญาณ Beacon ที่ต้องการบันทึกเวลา

ยืนยันสถานที่ สัญญาณ Beacon

3.กดตกลง ระบบจะทำการบันทึกเวลาทำงานของคุณ

4.บันทึกภาพถ่ายหน้าตัวเอง App จะหันกล้องหน้าอัตโนมัติให้บันทึกภาพถ่ายหน้าตัวเองและกดใช้รูปภาพระบบจะเเจ้งการบันทึกเวลา

5.พนักงานสามารถตรวจสอบประวัติการบันทึกเวลาทำงานได้ในฟังก์ชัน ประวัติการบันทึกเวลา

Last updated