วิธีเข้าสู่ Application TimeMint (สีเขียว) สำหรับพนักงาน

1.เลือกวิธีเข้าสู่ระบบ

1.1 เข้าสู่ระบบด้วย USERNAME และ PASSWORD ที่ได้รับจากฝ่ายบุคคล

USERNAME : รหัสบริษัท@รหัสพนักงาน PASSWORD : เบอร์โทรศัพท์

2. QR Code ประจำตัวพนักงานที่ได้รับจากฝ่ายบุคคล ให้พนักงานสเเกนป้าย QR Code เพื่อเข้าสู่ระบบ

3.กด “ตกลง” เพื่อขออนุมัติอุปกรณ์เพื่อใช้งาน TimeMint

4.รอการอนุมัติอุปกรณ์จากฝ่ายบุคคลเมื่อได้รับการอนมุัติอุปกรณ์แล้วกดลองอีกครั้งเพื่อเข้าสู่เเอป TimeMint (สีเขียว) สำหรับพนักงาน

5.พนักงานจะสามารถเข้าสู่เเอป TimeMint ได้ เพื่อทำรายการต่างๆ

Last updated