วิธีการลาต่างๆในระบบ TimeMint

เลือก “เพิ่มบันทึกการลา”

ตรวจสอบวันลาคงเหลือก่อนทำการลา

เลือก ประเภทรายการลาที่ต้องการ

ระบุรายละเอียดการลา วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดการลา เหตุผลในการลา

ตรวจสอบรายละเอียดการลาก่อน “บันทึก” รายการ

เมื่อบันทึกรายการเรียนร้อยแล้วกด “ตกลง”

เมื่อทำรายการเรียบร้อยแล้ว รอการอนุมัติรายการจากหัวหน้าหรือฝ่ายบุคคล

Last updated