New Feature

สามารถอัปเดตฟีเจอร์ใหม่ๆจากทีมพัฒนา TimeMint ได้เรื่อยๆที่เพจนี้ บางฟีเจอร์ที่ได้รับ Requirment จากผู้ใช้งาน TimeMint ทางทีมพัฒนาเราได้เพิ่มเติมฟีเจอร์เพื่อตอบโจทย์การใช้งานของผู้ใช้งานให้ได้มากที่สุด

Last updated