E-payslip (สลิปเงินเดือน)

1.กดเข้าลิ้งค์ Epay slip โดยเข้าที่ลิ้งค์ https://epay.dreamteampayrolloutsource.co.th

2.ให้เลือกฐานข้อมูลที่พนักงานสังกัดอยู่ว่าอยู่ที่ใดตามลูกศรในกรอบสีแดง

3.หลังจากเลือกฐานเรียบร้อยในช่องสีแดงแล้วให้กรอก username และ password

4.หลังจาก login เรียบร้อยแล้วจะเข้ามาหน้าดังกล่าวในกรอบสีแดง

5.จากนั้นให้เลือกเดือนที่ต้องการและเลือกงวดในช่องสีส้มตามรูปภาพ

6.พอเลือกงวดเรียบร้อยแล้วจะมีลิ้งค์ดังกล่าวในกรอบสีแดงเด้งขึ้นมาจากนั้นให้กดตกลงในกรอบสีส้ม

7.จากนั้นให้กดเปิดEpay Slipในกรอบสีแดง

8.ให้พนักงานกรอกข้อมูล password ในกรอบสีแดง (ให้เป็นเลขบัตรประชาชน)

9.ตัว Epay Silp จะออกของพนักงานท่านนั้น

Last updated